سمین بهینه,سازی, نظام, مالی, و, اعتباری, با, هدف, کاهش ,ریسک ,های, احتمالی, برای, افزایش ,سودآوری ,و, ارتقای, بهره‌وری, را ,در, گروء ,توسعه, و, بهبود, مستمر, روش‌ها ,می‌دانیم. سمین هیچ نماینده ای در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جز مواردی که سابقا اطلاع رسانی شده است ، ندارد. نمادمجموعه سمین برگرفته از سازندگی و میهن است و اهتمام خود را مبتنی بر اصل عزت و شرف اسلامی بنا نهاده است ، انجام تمامی مراحل بررسی و ارزیابی صلاحیت مالی متقاضی از ابتدا تا انتها و اعطای کلیه فرم ها و تشخیص افراد واجدشرایط ذیصلاح با همیاری خالصانه فرهیختگانی که در تعالی سمین گام برمیدارند، تماما بصورت کاملا رایگان و بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای ، اعمال و اجرا می گردد . http://www.vamfori.com 2019-01-23T21:44:50+01:00 text/html 2018-11-19T14:30:00+01:00 www.vamfori.com سمین وام سمین, کاردان, امین http://www.vamfori.com/post/155 <b><font size="1" face="Mihan-Nassim"> </font></b><div><b><font size="1" face="Mihan-Nassim"><a href="https://www.aparat.com/v/DYtuE" target="_blank" title="سمین/کاردان و امین"><div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330000"><span style="font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">یکی از دغدغه های اصلی تولید کنندگان تامین مالی لازم و مکفی است که متاسفانه عدم تحقق آن تاثیر منفی بر حجم یا کیفیت تولید خواهد گذاشت.</span></span></font></span></div></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330000"><span style="font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"> سمین به واسطه ارتباط با شبکه بزرگ سرمایه گذاران و مراجع مرتبط می تواند این فرآیند را برای شما تسهیل و تسریع کند. <br></span></span></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330000"><span style="font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">علاوه بر این <font color="#FF0000">سمین</font> به واسطه ارتباط و حضور جدی در کارگروه ها و کمیسیون های مرتبط با زمینه های گوناگون امکان تدوین و ارائه طرح های توجیهی پر بازده را دارد که می تواند سیکل تامین مالی را تسریع کند.</span></span></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330000"><span style="font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330000"><span style="font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط حوزه های گوناگون که یکی از ارکان کلیدی در اقتصاد توسعه یافته هستند یکی از محوری ترین فعالیت ها ی ماست. <br></span></font></span></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330000"><span style="font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">شناسایی مشکلات فروش و صادرات این بنگاه های تولیدی و ارائه بسته هایی مالی متناسب با دغدغه و نیازمندی های آن مجموعه ها کاری است که ما در <font color="#FF0000">سمین</font> انجام می دهیم.</span></font></span></div></a></font></b></div><div><b><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="color: rgb(88, 89, 91); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(240, 242, 240); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></font></b></div><b><font size="1" face="Mihan-Nassim"> </font></b>